GYIK

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK


Magyar adóalany vállalkozás a webáruház üzemeltetője?
Igen, magyar székhelyű és magyar adóalany a vállalkozás, így a magyar szabályoknak megfelelő számlát kapnak a vásárlóink.

A webáruházban látható árak tartalmazzák az ÁFÁ-t?
Igen, a megadott árak bruttó árak, tehát tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A vásárlásról kapok ÁFÁ-s számlát?
Igen, minden termékről ÁFÁ-s számlát állítunk, amely a megrendelt termékkel együtt kerül átadásra.

Vásárolhatok regisztráció nélkül?
Igen vásárolhat, a vásárláshoz regisztrálni nem szükséges.

Hol választhatom ki a fizetési módot?
A  fizetési módot a pénztárban választhatja ki. A pénztárba a fejlécben található Pénztár gombra kattintva léphet be.

Mennyibe fog kerülni a megrendelt termékeim kiszállítása?
A szállítási költséget a rendszer automatikusan számolja és a pénztár menüpontban hozzá is írja a kalkulált értéket a rendeléshez. A mindenkori érvényes díjszabás a Szállítási díjak menüpontban láthatóak.
Speciális méretű, tömegű termékek rendelése esetén a megrendelés visszaigazolásában adjuk meg a pontos szállítási költséget.
Amennyiben ez az összeg magasabb, mint az előre kalkulált költség a megrendelő kötelezettségmentesen elállhat a szerződéstől.

Hogyan tudom a regisztrált adataimat törölni?
Törlési kérésével küldjön egy e-mailt a megrendeles@megaram.hu címre.

Elfelejtettem a jelszavamat. Hogyan léphetek be?

Ha elfelejtette jelszavát a felső menüben kattintson a Belépés gombra. A képernyőn felbukkanó login ablakban kattintson az "Elfelejtett jelszó" gombra. Egy újabb felbukkanó ablakban  írja be a  regisztráció során megadott e-mail címét. A "Jelszó kérése" gombra kattintva elküldjük a belépéshez szükséges adatokat.

Hogyan tudom a hírlevelet lemondani?

A fejlécben található Regisztrálok gomb belépés után Adatmódosításra vált, erre kattintva az Adatmódosítás ablakban, a Hírlevél adatmezőnél válassza a "Nem kérek" beállítást.

Olyan kérdésem van, amire itt nem találtam választ. Egyeztethetek erről valakivel?
Igen. Ha kérdése, észrevétele van, e-mailben felteheti a info@megaram.hu e-mail címre küldött levelében.


KELLÉKSZAVATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó (Vásárló) a Szolgáltató (vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A Vásárlók kellékszavatossági igényének elévülési ideje a teljesítés időpontjától számított egy év.

Fogyasztói szerződések (lásd 5.1) esetében ez az időtartama két év.

A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 3 hónap.

Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

TERMÉKSZAVATOSSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK:

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - a Kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:


Milyen esetben érvényesíthető a vállalkozás jótállási kötelezettsége?
Hibás teljesítés esetén szerződés vagy a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Szolgáltató által értékesített termékek jelentős része tartós fogyasztási cikknek minősül az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsoroltak szerint, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.
A Szolgáltató illetve a gyártók bizonyos termékeikre a kormányrendeletben meghatározott időtartam felett, az általuk szabadon meghatározott időtartam és feltételek szerinti önkéntes jótállást biztosítanak.

A Szolgáltató a Webáruház termék adatlapjain közli az adott termékekre vonatkozó jótállási időt (Garancia) és feltételeket. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás, önkéntes jótállás részletes feltételeit és időtartamát legkésőbb a termék Felhasználónak történő átadásakor, a termék mellé adott garanciajegyen (jótállási jegyen) közli.
A jótállás esetleg az önkéntes jótállás időtartamáról és feltételeiről a Szolgáltató, legkésőbb a termék átadásakor csatolt jótállási jegyen nyújt tájékoztatást a Felhasználónak.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Felhasználó részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

A Felhasználó a teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) számított jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. A Felhasználó a jótállási igényét kizárólag a jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított bizonylat (számla vagy nyugta) bemutatásával érvényesítheti. A Szolgáltató kérésére a Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően a Felhasználó választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Felhasználó választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállás az Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

Ha az Felhasználó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, vagy annak vételárát visszatéríteni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Hol érvényesítheti a Felhasználó a jótállási igényét?

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (Szolgáltató).

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (pl. országos garanciális szerviz) is érvényesítheti.

Amennyiben a javítási igény javítószolgálatnál is érvényesíthető, úgy annak neve, címe és elérhetőségei az adott termék garanciajegyén szerepelnek, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán is kérhető erre nézve információ.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termékszavatosság és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettsége alól amennyiben bizonyítani tudja, hogy a hiba helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség, árvíz) okozta rongálódás, szakszerűtlen kezelés, a kezelési útmutatóban megadottól eltérő (pl. poros, nedves, hideg, meleg) környezetben való használat, hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, természetes kopás vagy természetes elhasználódás következménye.
Amennyiben a Szolgáltató vagy a garanciális javítószolgálat bizonyítani tudja, hogy a hiba nem tartozik a jótállás körébe, úgy jogosultak a hiba okának megállapításakor felmerült munkadíjuk felszámítására a meghirdetett díjtételeiknek megfelelő mértékben. Ilyen esetekben a jótállás körén kívül eső javítások elvégzésére a Felhasználó kérése és megrendelése esetén kerülhet sor.

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Rendben