Elállási tájékoztató

Az elállási jog részletes szabályozása az ÁSZF-ben került meghatározásra, az alábbiakban ennek főbb elemeit emeltük ki:

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) a benne meghatározott elállási jog biztosításával nyújt kiemelt védelmet a távollévők között és üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződések megrendelőinek tekintettel arra, hogy a Felek a szerződés megkötése érdekében kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaztak, így a vásárlónak a döntés meghozatala előtt nincs lehetősége a kiválasztott termék megtekintésére, kipróbálására, használatának megismerésére.

 

A Webáruházban  leadott igény esetén a távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre a Felek között, így amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül úgy meghatározott határidőn belül élhet a rendelet adta indoklás nélküli elállási jogával.
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban ÚPtk.) 8.1 § (1) bekezdése értelmében Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek minősülnek. Az ÚPtk.-ban meghatározásra került szűkítő értelmezés miatt jogi személy (pl. egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, költségvetési szerv, önkormányzat, polgármesteri hivatal, köztestület, közalapítvány, egyesület, alapítvány, egyház stb.) nem köthet fogyasztói szerződést egy vállalkozással, így ilyen szerződések esetében nem kell alkalmazni a Korm. rendelet rendelkezéseit, így jogi személyiségű megrendelőket az indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.

Az ÁSZF elállási jogra vonatkozó kitételei és részletes szabályozása az ÁSZF-ben kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

"5.10.1 Az elállási jog gyakorlásának határideje
A Fogyasztó az indoklás nélküli elállási jogát a rendeletben meghatározott határidőn belül érvényesítheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Fogyasztó az elállási jogát
a) egy termék adásvételekor a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek átadása eltérő időpontban történik, az utoljára átadott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
c) több tételből vagy darabból álló termék adásvételekor, ha az egyes tételek vagy darabok átadása eltérő időpontban történik, az utoljára átadott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó az elállási jogát a termék átvételét megelőzően, tehát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

5.10.2 A Szolgáltató tájékoztatása az elállási jogról
A Szolgáltató az elállási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének az alábbi módokon tesz eleget
a) ÁSZF 5.10 pontja az Elállási jog részletes ismertetésével
b) Elállási tájékoztató az ÁSZF-ben megadott szabályok gyakorlati ismertetésével 
c) a Szolgáltató a Rendelet 18. §-ában meghatározott, a Fogyasztó számára, tartós adathordozón történő tájékoztatási kötelezettségének az elállási jog vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Felhasználói igény beérkezésének visszaigazolását tartalmazó e-mail üzenetben tesz eleget.

5.10.3 A Fogyasztó nyilatkozata az elállásiról
A Fogyasztó az elállási szándékát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
A Fogyasztó elállási nyilatkozatát megteheti az 1. számú mellékletben megadott nyilatkozat-minta alapján is.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát az 5.10.1 pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállásról jogát az e pontban megadottakkal összhangban gyakorolta.
A Szolgáltató a fogyasztói nyilatkozat megérkezését tartós adathordozón, e-mail üzenetben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak.

5.10.4 A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
5.10.4.1 Ha a Fogyasztó az előzőekben leírtaknak megfelelően eláll a távollevők között kötött szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
5.10.4.2 Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
5.10.4.3 Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
5.10.4.4 Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az 5.10.4.1 pontban meghatározott összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
5.10.4.5 A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni a részére utánvéttel visszaküldött csomagokat.

5.10.5 A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
5.10.5.1 Ha a Fogyasztó az ismertetett szabályoknak megfelelően eláll szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
5.10.5.2 A Fogyasztó a terméket sértetlen állapotban, a vásárlási bizonylattal együtt köteles visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Fogyasztó köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Hiányosan visszakapott termék esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a hiányzó tételek árát a Fogyasztótól követelje, vagy amennyiben pótlásuk nem megoldható, úgy a termék visszavételét megtagadja.
5.10.5.3 A Fogyasztónak a terméket a Szolgáltató ügyfélszolgálatának a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott címére kell visszajuttatnia vagy visszaküldenie. A termék utánvéttel történő visszaküldésre nincs lehetőség.
5.10.5.4 A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
5.10.5.5 A visszaszállítás során a károkért a Fogyasztó felel, kérjük a kárveszély elkerülése érdekében a terméket megfelelően biztonságos, lehetőleg a gyári csomagolásban visszaküldeni.

5.10.6 Visszaküldött termék értékcsökkenése
A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Fogyasztó köteles a Szolgáltató értékcsökkenésből származó kárának megtérítésére, amennyiben az

1) a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered.
2) a termék nem megfelelő, használati utasításban megadottól eltérő, vagy gondatlan használatából ered, különös tekintettel a termékben és tartozékaiban bekövetkező sérülésekre és külsérelmi nyomokra.
3) bármilyen egyéb okból következik be, amelyekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az idő alatt, amíg a termék a Fogyasztó birtokában van, függetlenül attól, hogy az a Fogyasztó terhére róható vagy sem.
Ide tartoznak többek között az elemi csapásból, viharkárból, ellopásból, elállás esetén történő visszaszállításból származó károk. 
4) a Fogyasztó nem szolgáltat vissza minden, eredetileg a termékhez mellékelt és a Fogyasztó által átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Hiányosan visszakapott termék esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a hiányzó tételek árát a Fogyasztótól követelje, vagy amennyiben pótlásuk nem megoldható és a termék használata vagy újbóli értékesítése ellehetetlenül, úgy akár a termék visszavételét is megtagadja.

5.10.7 Elállás esetén a Fogyasztóra háruló költségek
A Fogyasztót az elállási jogának gyakorlásával összefüggésben az 5.10.4.3, az 5.10.5.4 és az 5.10.6 pontokban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

5.10.8 A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A Fogyasztó nem gyakorolhatja a Rendelet szerinti elállási jogát
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta."

                                                                _______________________________

Elállási szándék esetén a Fogyasztó a nyilatkozatát az alábbi sablon kitöltésével is megteheti:

Elállási nyilatkozat

Címzett:
Megaram Kft.
6500 Baja, Szabadság u. 26.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom indoklás nélküli elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Nyilatkozattevő (Fogyasztó) adatai:
Név: ....................................................................................................
Cím: .....................................................................................................
Telefonszám: +36 / _ _ / _ _ _ - _ _ _ _
E-mail cím: ................................................................

A megrendelés száma: ...........................
A szerződéskötés/átvétel időpontja: ...........................

____________________________________________________________________________________
| Ssz. | Termék neve: | Mennyiség | Bruttó egységár | Bruttó összérték |
| | | (M) | (BR.EÁR) | (M x BR.EÁR) |
____________________________________________________________________________________
| 1. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
| 2. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
| 3. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ F |
____________________________________________________________________________________
| 4. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
| 5. | .................................................................. | .......................... | ............................... Ft | ................................ Ft |
____________________________________________________________________________________
Az elállás miatt visszajuttatásra kerülő termékek bruttó összértéke: .................................. Ft

Kelt: ...................................


.....................................................
Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)

 

 

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Rendben