Oldalbanner Oldalbanner

Adatvédelmi nyilatkozat

A Megaram Kft., mint a megaram.hu oldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartva jár el az ügyfelek bizalmas és személyes információi tekintetében.

A megaram.hu nyilvános internetes oldal, így adott a lehetőség, hogy oldalain bárki, bármilyen személyes adatának megadása nélkül böngésszen.

 

A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi azon ügyfelek, érdeklődők vagy látogatók magántermészetű adatait, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, esetleg kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával vagy elküldött Felhasználói igényével elismeri, hogy az ÁSZF, és jelen  Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és azokat elfogadja, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. a Szolgáltató a szerzői és szomszédos jogok jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A Szolgáltató az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint:

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

- az információs társadalommal összefüggő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

- fentieken túl a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

- a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely fentiektől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe Vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe Vevő hozzájárulása alapján kezelhet, azzal, hogy folyamatosan biztosítani kell, hogy ezen adatkezelést az igénybe Vevő megtilthassa.

Szolgáltató rögzíti, hogy az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe Vevő azonosító adataival és az igénybe Vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára, s tudomással bír arról, hogy a meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően vagy, ha az igénybe Vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

Szolgáltatónak biztosítania kell a külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül, hogy az  igénybe Vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe Vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

A terméket elhelyeztük a kosárban / A terméket kivettük a kosárból